Master programs

Direction:Program:Head:
Physics
code 03.04.02
Medical PhysicsBelyaev V.N.
Radiation Physics and RadioecologyZavestovskaya I.N.
NanoteraphyTymoshenko V.Yu.
Nuclear Physics and Technology
code 14.04.02
Computer Medical SystemsNikitaev V.G.
Biomedical photonicsLoshchenov V.B.
Femtosecond laser physics and technologyKonov V.I.
Carbon photonicsKonov V.I.
Prospective semiconductor lasers and technologiesKrokhin ON
Biomedical nanotechnologyKabashin A.V.
Innovative Nuclear Medicine TechnologiesAnokhin Yu.N.
Semiconductor lasers in medicineKrokhin ON
#rowspan# NanobioengineeringNabiev I.R.
Chemistry, physics and mechanics of materials
code 04.04.02
Pharmaceutical and radiopharmaceutical materials scienceEpstein N.B.
Biology
code 06.04.01
Experimental radiologyKomarova L.N.
Biomedical researchKomarova L.N.
Biotechnical systems and technologies 12.04.04High-tech diagnostic systemsNikitaev V.G.
Medical InformaticsZavestovskaya I.N.